Behandelvoorwaarden

Afspraak/verhindering

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch (06-11 256 261) of via de mail contact opnemen. Bij verhindering dient u minimaal 24 uur (liefst eerder) voorafgaand telefonisch uw afspraak te wijzingen/annuleren. In het weekend en op feestdagen kunt u de voicemail inspreken. Afspraken kunnen niet worden geannuleerd of verzet per e-mail of sms. Bij niet of niet tijdig afzeggen, worden de kosten van de geplande tijd bij u in rekening gebracht, vermeerderd met 21% BTW. Consulten die niet tijdig zijn afgezegd, zijn niet declarabel bij uw verzekeraar.
Groot in de Praktijk draagt waar mogelijk zorg voor de continuïteit van uw behandeling bij ziekte, ongeval of andere (langdurige) afwezigheid van uw diëtist.
Groot in de Praktijk behoudt het recht een behandeling af te breken.

Betaling

De facturering en debiteurenadministratie geschieden rechtstreeks aan zorgverzekeraars via internetportaal Vecozo. Indien u geen recht (meer) heeft op een vergoeding van de zorgverzekeraar ontvangt u een factuur. U betaalt in dat geval het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum op ING betaalrekening NL29 INGB 0006 1195 19 ten name van LM Groot met vermelding van het factuurnummer.
Wanneer het verschuldigde bedrag niet is betaald binnen de gestelde termijn behoudt Groot in de Praktijk het recht een wettelijke rente in rekening te brengen. Wanneer u in gebreke blijft om het verschuldigde bedrag te voldoen wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten voor de incasso en gerechtelijke kosten worden in dat geval bij u in rekening gebracht. Groot in de Praktijk behoudt het recht de behandeling af te breken wanneer u in gebreke blijft.

Materiaal

Het is niet toegestaan om het materiaal van Groot in de Praktijk te kopiëren en/of aan derden te verstrekken tenzij u hiertoe toestemming heeft verkregen van Diëtistepraktijk Louise Groot.

Huisbezoek

Indien u om medische redenen niet in staat bent om naar de locatie van Groot in de Praktijk te komen, kan de diëtist bij u thuis langskomen. U dient dan wel een verwijzing te hebben, waarop het verzoek voor een huisbezoek met ja is aangevinkt. Vervolgens krijgt u aan huis het dieetadvies.

Privacy

In de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijk vastgelegde voorschriften omtrent Algemene Vordering Gegevensbescherming. Groot in de Praktijk handelt conform deze wet. Alles wat u met de diëtist bespreekt, wordt daarbij in vertrouwen behandeld. Verwijzende instanties ontvangen schriftelijk een rapportage aan het begin en eind van uw behandeling.

Klachten

Groot in de Praktijk streeft naar een optimale samenwerking en een professionele behandeling. Mocht u desondanks klachten, op- of aanmerkingen hebben over uw behandeling dan wordt het op prijs gesteld als u hierover contact opneemt. Uw klacht zal serieus en in vertrouwen behandeld worden. Samen met u wordt er naar een passende oplossing gezocht.

Mocht de klacht desondanks niet zijn opgelost, dan kunt u deze indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch te bereiken: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl.

Aansprakelijkheid

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld, desondanks is Groot in de Praktijk niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud hiervan. De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Diëtistepraktijk Louise Groot.

Adviezen gegeven door Groot in de Praktijk worden met zorg gegeven en zijn resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Desondanks aanvaardt Groot in de Praktijk geen aansprakelijkheid voor schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdend met het opvolgen van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld vanuit de diëtist.

Behandelvoorwaarden

Afspraak / verhindering

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch (M:06 11 256 261) of via de mail contact opnemen. Bij verhindering dient u minimaal 24 uur (liefst ruimer) voorafgaand telefonisch uw afspraak te wijzingen/annuleren. Op weekend- en feestdagen kunt u de voicemail inspreken. Afspraken kunnen niet worden geannuleerd of verzet per e-mail of sms. Bij niet of niet tijdig afzeggen, worden de kosten van de geplande tijd bij u in rekening gebracht, vermeerderd met 21% BTW. Consulten die niet tijdig zijn afgezegd, zijn niet declarabel bij uw verzekeraar.
Groot in de Praktijk draagt waar mogelijk zorg voor de continuïteit van uw behandeling bij ziekte, ongeval of andere (langdurige) afwezigheid van uw diëtist.
Groot in de Praktijk behoudt zich het recht een behandeling af te breken.

Betaling

De facturering en debiteurenadministratie geschieden rechtstreeks aan zorgverzekeraars via internetportaal Vecozo. Indien u geen recht (meer) heeft op een vergoeding van de zorgverzekeraar ontvangt u een factuur. U betaalt in dat geval het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum op ING betaalrekening NL29 INGB 0006 1195 19 ten name van LM Groot met vermelding van het factuurnummer.
Wanneer het verschuldigde bedrag niet is betaald binnen het gestelde termijn behoudt Groot in de Praktijk zich het recht om een wettelijke rente in rekening te brengen. Wanneer u in gebreke blijft om het verschuldigde bedrag te voldoen wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten voor de incasso en gerechtelijke kosten worden in dat geval bij u in rekening gebracht. Groot in de Praktijk behoudt zich het recht de behandeling af te breken wanneer u in gebreke blijft.

Materiaal

Het is niet toegestaan om het materiaal van Groot in de Praktijk te kopiëren en/of aan derden te verstrekken mits u hiertoe toestemming heeft verkregen van Diëtistepraktijk Louise Groot.

Huisbezoek

Indien u om medische redenen niet in staat bent om naar de locatie van Groot in de Praktijk te komen, kan de diëtist bij u thuis langskomen. U dient dan wel een verwijzing te hebben, waarop het verzoek voor een huisbezoek met ja is aangevinkt. Vervolgens krijgt u aan huis het dieetadvies.

Privacy

In de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijk vastgelegde voorschriften omtrent Algemene vordering gegevensbescherming. Groot in de Praktijk handelt conform deze wet. Alles wat u met de diëtist bespreekt, wordt daarbij in vertrouwen behandeld. Verwijzende instanties ontvangen schriftelijk een rapportage aan het begin en eind van uw behandeling.

Klachten

Groot in de Praktijk streeft naar een optimale samenwerking en een professionele behandeling. Mocht u desondanks klachten, op- of aanmerkingen hebben over uw behandeling dan stel ik het zeer op prijs dat u hierover contact opneemt. Uw klacht zal serieus en in vertrouwen behandeld worden. Samen met u wordt er naar een passende oplossing gezocht.

Mocht de klacht desondanks niet zijn opgelost, dan kunt u deze indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch te benaderen: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl

Aansprakelijkheid

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld, desondanks is Groot in de Praktijk niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud hiervan. De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Diëtistepraktijk Louise Groot.

Adviezen gegeven door Groot in de Praktijk worden met zorg gegeven en zijn resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Desondanks aanvaardt Groot in de Praktijkgeen aansprakelijkheid voor schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdend met het opvolgen van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld vanuit de diëtist.

Gezondheidscentrum De Goorn
Dwingel 3,1648 JM, De Goorn

Louise:
Dinsdag, woensdag & donderdag | 08:00-17:30

Jos:
Maandag & vrijdag | 08:00-17:30

6 + 7 =